Elpa President Marko Korenjak-World Obesity Day

Elpa President Marko Korenjak-World Obesity Day